Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

Wasdom – geestelijke groei

Grow – People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built.”

Geestelijke groei loopt niet synchroon met onze leeftijd, zoals lichamelijke groei. We komen steeds weer omstandigheden in ons leven tegen, waar we keuzes moeten maken. De juiste keuze is belangrijk om door te groeien naar de volgende fase tot volwassenheid. Wanneer we falen, dan zullen we de omstandigheid moeten overwinnen, wanneer het ons weer overkomt. Hiervoor is kennis en volharding nodig. Kennis om te weten wat goed of slecht is en volharding om het goed af te ronden. Door discipline kan men groeien tot een volwassen levensstijl.

De bijbel geeft duidelijk Wasdom/geestelijke groei weer:
Zuigeling (baby) – Jongeling – vaders
Growth/development: babe – young men – fathers

Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Heb 5:13 – NBG.
For every one that useth milk is unskilful (Grieks: hath no experience)in the word of righteousness: for he is a babe. Heb 5:13 – KJV.
Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en HET WOORD Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. 1Joh2:14 NBG
I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and THE WORD OF GOD abideth in you, and ye have overcome the wicked one. 1John 2:14 – KJV.

Het is Gods verlangen, dat we steeds meer op Hem gaan lijken, gelijk aan Zijn Zoon en groeien tot geestelijke volwassenheid.
Petrus geeft de volgende 7 stappenplan, waardoor we geestelijk kunnen groeien: 2Petrus 1:5-7 ‘Doe daarom uw uiterste best uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, deugdzaamheid met kennis, kennis met zelfbeheersing, zelfbeheersing met volharding, volharding met vroomheid, vroomheid met onderlinge vriendschap, vriendschap met liefde’.

  1. Geloof – Toevertrouwen aan God, stap zetten, antwoord geven.
  2. Deugdzaamheid – Deugd, het goede doen en kwade nalaten. Hoe meer je ziet hoe God is, hoe meer je de zonde nalaat. Bekering vindt elke dag weer plaats. Kies steeds weer voor het goede en op een gegeven moment wordt het een goede levensstijl.
  3. Kennis – Geloofswijsheid. Als je iemand beter wilt kennen, dan moet je verdiepen in de persoon die je wilt kennen.
  4. Zelfbeheersing – Controle hebben op de keuze die je maakt. Als je groeien wilt moet je je beheersen.
  5. Volharding – Volharden om tot je doel te komen, trainen van je geestelijk leven.
  6. Vroomheid – Als we de eerste 5 stappen doen, dan gaan we leven Gods zoals God het bedoeld heeft.
  7. Liefde – En er ontstaat onderlinge vriendschap, broeder liefde (philia) en Liefde tot/van God, of van mens tot mens met God als tussenpersoon (agape)

Doel van Beproevingen, Verzoekingen en/of Verleiding
Wanneer we de beproevingen, verzoekingen en/of verleiding overwinnen, dan ontvangen we de prijs van groei tot geestelijke volwassenheid. Jacobus verteld ons dat we ‘bekroond‘ worden op het leven. M.a.w. het leven gaat niet over ons heersen, maar wij zullen als koningen heersen over het leven. Heersen over je eigen leven, om je naaste lief te hebben.

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.’ Jacobus 1:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »
Open chat