Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

Restore/Herstel | Reclaim/Herwin | Resurrect/Herleef

3R’s – Back to Basic:
Restore – Herstel,  terug te keren naar de oorspronkelijke bedoeling en doel.
Reclaim – Herwin, terug te nemen, terug halen.
Resurrect – Herleef, om terug tot leven te brengen.

Random fundamentele bijbelse thema's. De thema's hebben verbanden met elkaar, en komen soms weer terug bij andere thema's.

Tabernakel – Routekaart naar Gods aanwezigheid, om Zijn stem, opdracht en leiding te verstaan.

De Tabernakel beschrijft in het Oude Testament is het schaduwbeeld van Christus. Stap voor stap laten we zien, hoe u dichterbij God komt. Vanaf de ingang, door het voorhof, heilige plaats, naar het Heilige der Heilige. Elk attribuut heeft een “Nieuw Fundamentele Testamentische” betekenis en het helpt ons om nog dichterbij God te komen.

- Tabernakel - Routekaart naar God - Schaduwbeeld van Christus -

Gods Feesten hebben een Profetische Fundamentele Betekenis

Lukas 1:20…. my words, which shall be fulfilled in their season

De 5voudige bedingen – De Hand van God

Efeziërs 4:11-15
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Nehemia – Poorten zonder muur is een open deur

VRAAG: Wie heeft het boek Nehemia wel eens gelezen?
Zoveel namen, namen, namen …. Boring. Voor God zijn we geen nummers, maar Hij kent ons en spreekt ons aan bij onze naam.
Er zit een hele diepe betekenis in, in het boek Nehemia en heden ten dagen profetisch….

Kort samengevat:
De muren en poorten van Jeruzalem waren verbrand & verbrijzeld.
Jezus zegt: “De poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen….” (Matt 16)
…maar Poorten zonder muur is een open deur.
(waardoor assimilatie plaats vindt, traditie / adat – wij molukkers noemen dit ‘adat’. Cultuur is mooi, zolang we het niet vermengen geestelijke zaken, dan moeten we de muren optrekken en deuren ervoor sluiten. Deuteronomium 12:29-
30)

De naam Israël in de Bijbel
Wie is Israël en wat zegt God over Israel?

Israël komt in het Oude Testament meer dan 2500x voor, mijn bijbel telt ongeveer 1900 bladzijden.
In het Nieuw Testament 97x.

Dus Israël komt minimaal 1x voor op elke bladzijde. Dus je kan er niet overheen lezen.

Als de naam van Nederland of Molukken in de bijbel stond, dan zouden wij iets moeten weten over dat land. Als je in de war bent over Israël dan ben je ook in de war over de bijbel.

De naam Israël in de Bijbel

Israël komt in het Oude Testament meer dan 2500x voor, mijn bijbel telt ongeveer 1900 bladzijden.
In het Nieuw Testament 97x.

Dus Israël komt minimaal 1x voor op elke bladzijde. Dus je kan er niet overheen lezen. Wie is Israël en wat zegt God over Israel?

Als de naam van Nederland of Molukken in de bijbel stond, dan zouden wij iets moeten weten over dat land. Als je in de war bent over Israël dan ben je ook in de war over de bijbel.

De geestelijke wapenrusting

EFEZIËRS 6: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; :12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. :13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. :14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, :15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; :16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; :17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. :18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; :19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, :20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Heb 5:12 Jullie geloven al een hele tijd. Jullie hadden allang andere mensen moeten kunnen lesgeven over het geloof. Maar dat kunnen jullie niet. Jullie hebben zelf nog les nodig in de eerste, eenvoudige dingen van het woord van God. Wat dat betreft lijken jullie op baby’s. Baby’s die nog melk nodig hebben en nog geen vast voedsel kunnen eten. 13Mensen die nog van ‘geestelijke melk’ leven, zien het verschil niet tussen goed en verkeerd onderwijs. Ze zijn baby’s in het geloof. 14Maar mensen die het geloof toepassen, kunnen ‘vast voedsel’ (= moeilijker onderwijs) krijgen. Door het geloof toe te passen in hun leven hebben ze het verschil geleerd tussen goed en kwaad. (lees verder)
 
Heb 6:1We moeten nu dus ophouden met de eerste lessen over Christus. Want we moeten verder groeien en geestelijk volwassen worden. We zullen dus stoppen met te spreken over de eerste eenvoudige dingen van het geloof. We hoeven het er niet meer over te hebben dat we niet gered kunnen worden door de dingen die we doen, maar alleen door geloof in God. 2We hoeven het niet meer te hebben over de verschillende soorten van doop, over het opleggen van handen, over de opstanding uit de dood en over het eeuwige oordeel. 3Als God het goed vindt, zullen we nu doorgaan met andere dingen.

1 Korinthiërs 12:8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; :9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; :10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Romeinen 12:4 Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, :5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.
:6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is :7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; :8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

1 Thessalonicenzen 5 (HSV)
:19 Blus de Geest niet uit.
:20 Veracht de profetieën niet.
:21 Beproef alle dingen, behoud het goede.
:22 Onthoud u van elke vorm van kwaad.

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De psalmist zei: U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4).

Translate »
Open chat