Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

Na 3 jaar – update 1Gift2Share

Na 3 jaar – update 1Gift2Share

1Gift2Share heeft zich onbewust stil gehouden, om naar buiten te treden tot het 4e jaar in 2020.

De huissamenkomsten bleven doorgaan. We hebben veel mogen leren, maar vooral veel mogen afleren.  Afleren, omdat in de geschiedenis veel tradities in onze kerken zijn binnen geslopen. We lezen de bijbel niet meer vanuit de context, de brilglazen van de (‘Hebreeuwse’) schrijvers. Het Thema van de gehele bijbel is “De getuigenis van Gods Zoon Jezus de Christus”. Jezus eigen woorden zegt: “Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil (YEHOSUA) is uit de Joden”. Johannes 4:22 NBG51

We zijn terug gegaan naar de basis, naar het begin, naar de fundamenten, die beschreven staan in het begin van Gods Woord. De Here Jezus en de apostelen haalden de Woorden en hun lezingen vanuit het oude (eerste) testament, want het nieuwe (tweede) testament bestond nog niet. Om het nieuwe testament te begrijpen, heb je het oude testament nodig.

En alles wat vroeger is opgeschreven, is opgeschreven om ons iets te leren. Want door die woorden worden we aangemoedigd om vol te houden in het geloof en om hoop te blijven houden. ROMEINEN 15:4 BB

We gaan nu het 4e jaar (seizoen) in.

De wet van de bomen zegt het volgende: Leviticus 19:23 Wanneer u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u de vruchten ervan als verboden beschouwen (als verboden beschouwen – Letterlijk: zijn voorhuid besnijden. Dat is, gij zult de eerste vruchten voor onrein houden, als een voorhuid, en niet gebruiken, maar wegwerpen). Drie jaar lang zullen ze voor u verboden zijn, er mag niet van gegeten worden. :24. Maar in het vierde jaar zullen alle vruchten ervan heilig zijn (Dat is, zij moest den Heere toegeheiligd zijn, om Hem te loven voor de onvruchtbaarheid der bomen, en hierom moest zij den priester gegeven worden, die de spijs huns Gods aten. Hebreeuws, heiligheid), tot lofzegging voor de HEERE. :25. En in het vijfde jaar mag u de vruchten ervan eten om de opbrengst ervan voor u te vermeerderen (Dat is, opdat de Heere het inkomen daarvan voor ulieden vermeerdere). Ik ben de HEERE, uw God.

In de 1ste, 2e en 3e jaar wanneer de boom vrucht draagt, mag je het niet nuttigen.

In het 4e jaar zullen alle vruchten heilig tot lofzegging voor de Heer zijn.

In het 5e jaar  mag iedereen van de vrucht nemen en vermeerderen.

Jezus gaf zelf het voorbeeld, vervulde ook hier de wet en gaf de volle betekenis (vervulling) aan. Na een periode 30 jaar gaf Christus Zijn leven aan de Heer (4e periode), gestorven voor ons aan het kruis.  In de 5e periode werd de Heilige Geest uitgestort (Pinksteren). Er ontstond een opwekking en veel zielen kwamen tot de Heer.

De openbaringen, die we hebben ontvangen willen we graag met iedereen delen (terug geven aan de Heer).

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden (Matheteuo: om een discipel van iemand te zijn, om zijn voorschriften en instructies, de ‘torah’, op te volgen) al wat Ik u bevolen heb. Matteüs 28:19 NBG51

En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. :7. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? :8. En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. :9. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Lukas 13:6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »
Open chat
Powered by