Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

BB2Day – Loofhuttenfeest – Stormend van Levend Water

BB2Day – Loofhuttenfeest – Stormend van Levend Water

  • Posted In
  • 2017-10-11
  • Wageningenstraat 6 Nieuw Vennep
  • Likes

  • 19:30:00 - 19:30:00
  • 2017-10-11 - 2017-10-11

De Feesten van God vond in het verleden (oud verbond of tijdelijk verbond)  1x per jaar plaats. Het nieuwe verbond door Christus kunnen de Feesten elke dag plaats vinden. Zoals het vorige feest de Grote verzoendag vond 1x per jaar plaats. Verzoendag – Jom Kipoer – bracht de Hogepriester 1x per jaar verzoening voor de zonden van de Israëlieten. In het Nieuwe Verbond is Christus onze Hogepriester en we kunnen elke keer onze zonden belijden.

Het LoofhuttenFeest is niet alleen voor de Israëlieten, maar voor elk volk.

Het Loofhuttenfeest heeft de volgende thema’s:

  1. Oogstfeest (Herfstoogst). Het is het feest van het binnenhalen van de laatste oogst, voordat de winter begint en wordt ook wel het “Feest van de inzameling” De gerst – tarweoogst (Na het Eerstelingenfeest en rond het Pinksterfeest) was al voor de zomer binnengehaald, maar nu is het de buurt aan de druiven, olijven en overige fruit Deut 16:13 (wijn & olie – vreugde & Heilige Geest). (Profetisch beeld – Openbaring 19:15, Jes 63:3, Openb.14:19, 20)
  2. Herdenking, dat God de Israelieten bevrijd heeft uit Egyte en dat ze loofhutten moesten bouwen. (Deuteronomium 29:5 Veertig jaar liet Ik u door de woestijn trekken; de klederen die gij droegt, zijn niet versleten evenmin als de schoenen aan uw voeten. Exodus 16:4 Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is,…. Exodus 17:5 de Here tot Mozes: Ga vóór het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u; neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt, in uw hand en ga heen. :6Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij Horeb staan; dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water te voorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël.
  3. Messiaanse Feest – Spreekt over de wederkomst van de Heer. Zacharia 14:16 Daarna zullen alle overlevenden van de plaag jaarlijks naar Jeruzalem reizen om de koning, de Here van de hemelse legers, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren. :17 Elk volk ter wereld dat weigert naar Jeruzalem te gaan om de koning, de Herevan de hemelse legers, te aanbidden, zal geen regen krijgen. :18 Ook voor Egypte geldt dat als zij niet wil komen, de Here haar met dezelfde plaag zal straffen. :19 Zo zullen de Egyptenaren en de andere volken die niet naar het Loofhuttenfeest willen komen, worden gestraft.

 
In de tijd van Jezus vond op elke dag van het feest een waterplengoffer plaats. Er werd water uitgestort over het altaar.
Elke morgen daalde een priester van de tempelberg af naar het badwater Siloam. Daar vulde hij een gouden kruik met water en met deze gevulde kruik klom hij weer naar boven. Na de voorjaarsfeesten (maart/april) bad het volk voor regen (de late regen) tijdens het Loofhuttenfeest (herfstfeest in oktober) voor de nieuwe oogst. Jezus sprak de volgende Woorden, tijdens het Loofhuttenfeest: Johannes 7:”37En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.”

We zullen die en nog veel meer geestelijke openbaringen/betekenissen bespreken tijdens de Huissamenkomst

Translate »